• Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca w związku z realizacją zamówień przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Sprzedawca informuje, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 2.
b. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki jest Michał Pośpiech. Może się Pani/Pan z nim skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych osobiście pod adresem email: iod.pospiech@gmail.com.
c. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
i. realizacji umowy sprzedaży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
ii. wykonania obowiązków ciążących na Administratorze na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości,
d. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora.
e. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane jedynie w celu świadczenia pomocy technicznej podmiotom, z którymi Administrator zwarł umowy tj.: (SIEF-IT Sp. z o.o., ul. Zgierska 73/212, 91-462 Łódź) oraz Poczta Polska. Pani/Pana dane mogą być również udostępnianie innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m. im. Urząd Miejski, Urząd Skarbowy.
f. Pani/Pana dane osobowe są przechowywanie w okresie realizacji umowy. Następnie Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 5 lat.
g. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator
h. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
i. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.